Rädda Holmön från vindkraften
Hem    Arkivet    Kampen i media    Om Holmön    Info om siten                                                                                      Admin Tools                  Nöje                                                                                   

Synpunkter om vindkraftsfrågan på Holmön

2014-10-28

Ulf Holmgren, Lena Tengnér - samrådsyttrande


Foto: Charlotta Eriksson

Fria Vindar förfogar nu över ett stort antal samrådsyttranden som inkommit till Länsstyrelsen och Kommunen. Vi hoppas kunna publicera så många som möjligt av dessa, men kommer givetvis inte att publicera något utan någons samtycke. En antal yttranden är dock så pass omfattande att de svårligen kan publiceras som ett konvesionelt toppinlägg, utan lämpar sig bättre i sitt originalutförande.

Ett exempel är alltså Ulf Holmgren och Lena Tengnérs kraftfulla yttrande som mycket grundligt behandlar olika aspekter/problem i frågan. För den intresserade finns här mycket att hämta:

Yttrande över samrådsunderlag för Gröna Holmön AB:s planerade Vindkraftpark på Holmön och Ängesön 20 oktober 2014

/Redaktionen


145 Kommentarer


Synpunkter om vindkraftsfrågan på Holmön

2014-10-23

Åke Sandström - samrådsyttrande


Foto: Charlotta Eriksson

(samtyckt till publicering, originalet finns att läsa här: yttrande /Redaktionen)

Synpunkter beträffande Gröna Holmön AB:s planer på att fullfölja Slitevind AB:s skrinlagda tankar på en omfattande vindkraftspark med tillhörande grov infrastruktur (vägar, broar, utdikningar, ledningsdragningar, grustäkter, hamn m.m.) på norra halvan av Holmöarna.

Holmöarna måste vi vara rädda om!

Att i ett tidigt skede optimera användningen av mark och vatten och förebygga konflikter har varit en hörnsten i den fysiska planeringen alltsedan den drog i gång på tidigt 1970-tal, manifesterad i bl.a. miljöbalkens kap. 3 och 4. Detta bör förstås också genomsyra beslutsprocessen och utpekandet av riksintresseområden för vindbruk, i synnerhet beträffande Holmöarna.

Dilemmat med vindkraft är emellertid att den av många bedömts vara en miljövänlig och i nästan alla lägen förnyelsebar energikälla. Men vindkraft är endast "miljövänlig" om den byggs på väl genomtänkta och mindre värdefulla områden. Därför är det fel att styra etableringar till Holmöarna med skärgårdens så erkänt värdefulla natur- och kulturförhållanden. För denna syn på Holmöarna vill jag hänvisa till en rad samstämmiga utredningar från Riksantikvarieämbetet (RAÄ), Länsstyrelsen i Västerbottens län, Naturvårdsverket, Umeå kommun, Umeå universitet m.fl.

Holmön är med andra ord en i grund och botten omöjlig plats för etablering av storskalig vindkraft. Jag stöttar därför Torbjörn Eriksson, motståndsgruppen Fria Vindar och alla andra i deras engagemang för Holmön som beboelig bostadsort och berömt besöksmål även i framtiden. Holmöarna med sina stora natur- och kulturhistoriska värden måste vi vara rädda om.

Traktens betydelse som rekreationsort och besöksmål ökar också för varje år som går. Det visar statistik över besökande dit ut och prisuppgången på traktens toip och skogsfastigheter. Holmön är den snart sagt ända bebodda skärgården längs hela Norrlandskusten och kommer så länge att vara. Varför då riskera att folk av miljöskäl (söndergrävt landskap, buller, blixtljus, iskast från verken, fågeldöd m.m.) inte längre vill bo där ute.

Få områden längs Norrlandskusten är på grund av sitt läge, sina naturvärden och traditioner kring fiske, säljakt, postrodd, båtbygge, örlog m.m. så omskrivet som Holmöarna. En litteraturlista jag börjat sammanställa om traktens natur och traditioner omfattar till dags dato hela tio tättskrivna sidor (12 p och enkelt radavstånd). Kommande år väntas än fler titlar, t.ex. i serien Skrifter utgivna vid Holmöns båtmuseum, 1-(2000-). Finns någon annan by i Norrland med en sådan litteratur?

Slitevind AB på Gotland har ovetande om allt detta och traktens övriga kvaliteter lurats in i en återvändsgränd på Holmön. Men enligt gotländska medier trodde man till en början att Holmön bestod av inte så mycket mer än "snårskog". Bolaget Gröna Holmön AB (och dess ägare) borde dock veta bättre! Planerna på gigantiska torn med vindsnurror (det talas nu om en totalhöjd på 204 m) i denna småskaliga, trånga och mosaikartade naturmiljö, dessutom på två håll runt Holmöns erkänt värdefulla bykärna och som skulle medföra omfattande avverkningar, utdikningar och breda vägsystem genom jungfruliga våt- och fågelmarker och längs sydöstra Holmöns stränder, var naturligtvis förfelat redan från början. Och nästan värst av allt, Gröna Holmön AB gör med sina obetänksamma planer att vindkraftens rennomé som miljövänligt alternativ undergrävs, vilket i slutändan bara ökar stödet för kärnkraften.

Orsaken till att det blev så här? Den är framför allt Umeå kommuns bristfälliga framförhållning i frågan om var storskaliga vindkraftsanläggningar gör minst skada på människor och oersättliga naturvärden. Umeås tongivande politiker (och planeringskontor?) lämnade fältet fritt för exploatörer och lobbyister med prospekteringsdrömmar ute på Holmöarna, varvid inledningsvis en tre-fyra vindkraftsintressenter genast kastade sig huvudstupa över skärgårdsöarna. Politikerna gjorde det kortsiktigt enkelt för sig men har istället orsakat stor skada och splittring bland öborna.

/Åke Sandström, Umeå


190 Kommentarer


Synpunkter om vindkraftsfrågan på Holmön

2014-10-13

Gunnar Fredriksson - samrådsyttrande

Ängesön. Foto: Charlotta Eriksson

Synpunkter om vindkraftsfrågan på Holmön

I det rådande inflammerade läge som vindkraftsfrågan på Holmön orsakat och som ännu efter flera års diskuterande pågår, må följande anföras i 4 punkter.

1. Holmön som lämplig plats för vindkraft, 2.topografin, 3.riskerna, 4.behov och vindkraftsbyggnaden som överlevnadsprojekt för Holmön.

Först; vi som framför nedanstående uppfattningar är fastlandsbor med mångårigt fastighetsägande och fritidsboende stora delar av året på ön och jag - Gunnar Fredriksson - som författar skrivelsen är en av de två på Holmön nu äldsta personer.

1. Holmön som lämplig plats

I den tidiga propagandan från Slitevind och nu senast Gröna Holmön AB har Holmöarna framställts som utomordentlig lämplig plats för vindkraft. Den agitationen är och kommer att allt framgent vara direkt missvisande, felaktig och ödesdrabbande. I propagandan från nämnda intressenter förekommer enbart subjektiva bedömningar till deras fördel. Hänsyn måste tas till andra värderingar än "vindtillgången" som kallas för "grundläggande" och i termer som "utveckla Holmöarnas värden". Den myten tar inte beaktande till det positiva i Holmöns historia. Den tar inte minsta hänsyn till det unika läget i Bottnien för turism och fritidsliv som människorna söker i nutid. Hela östra sidan av ön kommer att ödeläggas: fiske, kanotism, rörligt friluftsliv, båttrafiken inomskärs och i Östra Kvarken, historiken som ligger i gamla fiskelägen, ett levande skärgårdssamhälles betydelse för mångfalden i norra Sverige mm. Dessutom fågellivets betydelse som kommer att slås ut och därmed den ornitologiska betydelse ögruppen har.

Holmöns historia är alltför rik för att mekaniseras som intressenterna önskar, det bör även tas i beaktande av tillståndsgivande myndigheter att se på den betydelse Holmön spelat i försörjningsfrågor för Umeå stad i gångna tider (fiske o säljakt etcetera). Den är historis

Dessa fakta är väl kända för propagandisterna, likväl framhärdar de sin felaktiga övertygelse om lämpligheten. Detta måste tolkas främst som en möjlighet att under denna tid med statens medel (medborgarnas) inhösta pengar. Spekulationen är alltså genomskinlig. Finns ett verkligt önskemål om Holmöns utveckling och överlevnad måste pengarna satsas på andra produkter än vindkraft.

2 - 3 Topografi och risker

Om man ser på den fysiska terrängens form, områdets detaljer, har den vissa likheter med andra öar; På Holmön är myrmark ett vanligt inslag, små insjöar, låga höjdskillnader, den rika vegetationen, allt som skapats av människor, ett smalt område, på det bredaste landstället ca 5 - 6 km, bringar till existens den tänkta vindkraftsparken kaos. Byggnationerna och i drift kommer därmed att starkt beröra byns centrala delar negativt. Topografin har betydelse för djurlivet; älg, rådjur och småvilt som trivts med områdenas karaktär flyr och går in i byn med förstörelse som följd på gårdar och nära bebyggelsen eller helt enkelt lämnar ön. Ljudet (olåten) från verken orsakar en omöjlig tillvaro för faunan och folket. Decibel på 35- 40 vid östra och västra sidan och ännu högre desto närmare man kommer vingarna får ödesdigra konsekvenser. För fiskeutövning är oljuden mycket destruktiva eftersom fisken med sin överlägsna hösel, alla andra arter, lämnar kustnära områden genom fortplantningen av ljuden i havet.

Vid eventuell eldsvåda i vindkraftsparken besitter inte Holmön några som helst möjligheter att bekämpa en brand med den utrustning som finns. Stor fara föreligger även för närbebyggelsen med risk för utslungning av is från vingarna vid nerisning.

4. Behov och vindkraftsbyggnaden som överlevnadsprojekt för Holmön

I propagandabroschyren anges som skäl att vindkraften är en överlevnads- fråga för Holmön. Ännu en genomskinlig överdrift. Det är bekant från andra platser att några fasta jobb av betydelse inte skapas efter byggnationen. Det hävdas, att "positiva effekter på miljön överväger den lokala påvekan som etableringen innebär". Detta också utan att kunna lämna en reell analys av påståendet. Aktörerna Gröna Holmön AB nedgör ön med sina planer. Där vindkraft uppförts finner befolkningen i närområdena antipati mot etableringarna.

Beskrivningarna från det nya consortiet finner vi kränkande mot Holmön. De tar sig även friheten att använda firmanamnet Gröna Holmön AB. Det är enbart, som vi ser det, ett sätt att frisera situationen. Döda Holmön blir med all säkerhet i fortsättning följden på detta ännu levande skärgårdsamhälle om aktörerna får bestämma.

//Gunnar Fredriksson m.fl.