Rädda Holmön från vindkraften
Hem    Arkivet    Kampen i media    Om Holmön    Info om siten                                                                                      Admin Tools                  Nöje                                                                                   

Gunnar Fredriksson - förhoppningar om stiltje.

2014-11-29

Gunnar Fredriksson - förhoppningar om stiltje


Holmön, Foto: Charlotta Eriksson


Till alla som hanterar förståndet
och främst Torbjörn Eriksson i Fria Vindar
önskas en rik och god
ADVENTSTID
och en lika rik och
GOD Jul!

"Fria vindar" är två ord med bakgrund och djupt innehåll. Jag har placerat in dem i poesins album som de vackraste ord om Holmön jag hör och tar i min mun.

Många vindar har blåst på Holmön och skakat om öbor som bidat i väntan på den stiltje som brukar komma likt en förlåtande smekning efter en storm. Den stiltjen kommer, om vi liksom våra fäder låter tålamodet verka.

Jag hoppas att fria vindar ska blåsa bort den långa plågans tid med vindkraftstrid som förevarit och dolt mera viktiga områden för Holmöns fortsatta överlevnad. I rimlighetens namn bör den snarligen vara över. I vart fall må den få slå sig till ro över de helger som ligger framför oss med helt annat innehåll och som gör oss glada och förhoppningsfulla.

Jag erinrar mig hur det var i barndomen när vi hade fotogenlampor och den dyrbara fotogenen. Jag minns när strömmen första kvällen lyste upp byn, när n'Harald fyllde knubben i gengasaggregatet och sedermera när strömmen kom via kabeln på Kvarkens botten. Av den första tiden finns branog lite kvar av verklighet, men ett illa medfaret hus ändå "bakarne" Halla där strömmen slogs på vid sjutiden och av prick klockan tio på kvällen.
Att ha fått vara med om alla faserna i el-utvecklingen på Holmön är en del av min historia. Jag värdesätter den mera än när radion för första gången skruvades på i köket med ett torrbatteri som strömkälla.
Detta är en grundbult i mitt hopp om att Holmön får drivas och ekonomiseras av de vindar som alltid försörjt ön, nämligen de fria vindarna. Ingen mekanisering ska få någon som helst möjlighet att tränga sig in på de marker som alltid varit ett med naturens vindar och förståndet fått råda. Ingen ska få gräva sönder den jord som aldrig mera skulle bli densamma, ingen ska ges möjligheten att tysta fågelsången och fördriva fisken från Holmöns stränder.

När allting lagts tillrätta, när Holmön inte längre nås av oros-andar, när ön inte längre ska ses som en spekulation, då kan vi när vi rundar Lillhällans yttersta spets i syner eller i verklighet se skylten;

Fria vindar

Fria vindar på Baskärets yttersta hällar - ett segertecken för Holmöarna

- Gunnar Fredriksson -


117 Kommentarer


Naturvårdsverkets (tredje) samrådsyttrande

2014-11-26

Naturvårdsverkets (tredje) samrådsyttrande


Bergudden, Foto: Charlotta Eriksson


"Naturvårdsverket vidhåller tidigare ståndpunkt och anser att lokaliseringen trots att vindkraftsparken placeras inom ett riksintresse för vindbruk är mycket olämpligt. Detta främst på grund av sina höga naturvärden och även sin betydelse för friluftslivet. Den revidering av parklayouten som ägt rum, där det västra delområdet utgått, föranleder inte Naturvårdsverket att ändra ståndpunkt."

LÄS HELA DERAS YTTRANDE HÄR

/Redaktionen


70 Kommentarer


Naturskyddsföreningen i Umeås synpunkter avseende Gröna Holmön AB:s planer angående vindkraft på Holmöarna

2014-11-21

Naturskyddsföreningen i Umeås synpunkter avseende Gröna Holmön AB:s planer angående vindkraft på Holmöarna


Ängesön Foto: Charlotta Eriksson


"Holmöarna i sin helhet är riksintressanta områden för friluftsliv och naturvård, samt innefattar delar avsatta som naturreservat. Därför anser föreningen att Holmöarna inte är lämpliga för etablering av vindkraft. Vi anser att Holmöarna är värdefulla på grund av höga natur- och kulturvärden (se t.ex. Västerbottens museums rapport Kulturhistorisk inventering och Kulturmiljökonsekvensbeskrivning inför planerad etablering av vindkraft på Holmön och Ängesön, Umeå kommun, Västerbottens län) och att det torde finnas andra platser bättre lämpade för anläggning av vindkraft än Holmöarna.

I december 2013 blev delar av Holmön utpekade som riksintresse för vindkraft av Energimyndigheten. Vi anser att detta är olyckligt då Holmöarna redan utpekats som riksintresse för friluftsliv och naturvård, samt att delar av området är avsatta som naturreservat. Vi anser därför att Holmöarnas höga naturvärden är viktiga för regionen och att området hyser betydligt högre värden som område för rekreation och turism än som vindkraftspark. Ett argument för detta ställningstagande är att elproduktionen i dag är ca 150 TWh per år i hela Sverige och potentialen för eleffektivisering är stor, vilket innebär att Umeåregionen med en produktion av 5-8 GWh kan anses ha dragit sitt strå till stacken. Vi anser därför att regionen kan producera tillräckligt med vindkraft utan vindkraftsetablering på Holmöarna."


LÄS HELA DERAS YTTRANDE HÄR

/Redaktionen