Rädda Holmön från vindkraften
Hem    Arkivet    Kampen i media    Om Holmön    Info om siten                                                                                      Admin Tools                  Nöje                                                                                   

Holmön – inte vilken ö som helst!</h2>

2015-03-29

Holmön – inte vilken ö som helst!Från 1935 har jag en ganska bra bild av Holmön socialt och ekonomiskt, sparsamt och strävsamt. Nästan så att ön var självförsörjande förutom konstgödsel och hästskor. Lite så, att man levde i en annan värld. Isolerad?, tja tidvis under året men det var invant och sällan beklagansvärt. Det var idogt och sparsamt.
Den första kronan tjänade mången ihop från fisket, vattnen var fyllda av den gångbara fisken; strömming, lax och sik. Även här fanns ansvaret för framtiden och sparandet – så t ex berättade min far då jag som pojke stod bredvid honom när han tålade (färgade) laxnäten i maj månad. De tunga, grova näten skulle ligga klara i god tid för utsättning. Så här ungefär, minns jag han sa när jag ställde frågan om de stora maskorna: ”det är bestämt, att maskorna ska vara i den här storleken för att inte de minsta laxarna ska fastna. De ska gå fria upp till 4 kilo.”
Åsså började ”andra tider” att sakta rulla fram. Det moderna samhället kröp mer och mer in på knutarna, särskilt när strömmen monterades in i hus och ladugårdar och med ”storlampa på husknut’n. Men sparandet och hushållandet var ett signum så gott som för alla.

Pensionatsrörelsen minns jag när den riktigt etablerades, först av ett par holmödamer på 20-talet men sedan när den kom i gång på allvar under 30- och 40-talet av det ansvarsfulla paret Emma och Robert Dahlgren med dottern Elsy. Tiden var emellertid med dem, stadsborna fick tid över för fritid. De hyrde in sig på helpension i pensionatet. Under denna tid och många år framöver uppodlades rörelsen på ön till att bli ett etablissemang och inom den västerbottniska pensionatstraditionen väl känt. Detta är en historia av fundamentalt värde som tyvärr håller på att glömmas bort när suget efter lätt- och svårförtjänta pengar grasserar. Men den tillhör onekligen Holmöns historia.
Historia ligger också i affärerna på ön. ”Turisten” som kom med varor höst och vår, kyrkan som lockade flera besökare än någon annan kyrka i stiftet, ladorna som fylldes och kornas och hästarnas tramp.
Nu ryser kropp och hjärna när jag tänker på Holmöns framtid ifall det ska monteras upp en vindkraftspark alldeles i närheten av dessa ställen, som medvetet ska jaga bort det uppodlade, där våra fäder brutit mark och byggt fiskelägen, där ingen annan plats finns i vårt land med sån säregen historia, där tänker ansvarslösheten ta över, mekanisering av ohämmat slag, döda en kultur som odlats fram sedan tiden för Krisiti födelse. Detta går inte, det får inte finns varken tid eller rum för slikt nedbrytande.

Det här är ingen dödsruna över Holmön, men måhända det är en väckar- klocka till förnuftet att vakna i tid, precis som fiskare och fiskarbönder fick göra när näten skulle bärgas i tid. Jag hoppas denna enkla metafor ska dra upp fjädern på väckar’n. Tillåt dessutom en rekommendation som jag av ålder vågar mig på, lånad av den tyske författaren Erich Kästner: ”Glöm aldrig er barndom, vad som än händer, glöm den aldrig”.


/Gunnar Fredriksson, Emanuelstorp

249 Kommentarer


Nya kunskaper om ljudet som vindkraftsparker genererar – Gröna Holmöns och ÅF-Tavelsjös ljudberäkningar får bakläxa.</h2>

2015-03-22

Fria Vindar i Sollefteå


En fantastisk beslutsamhet och engagemang bland deltagarna som denna gång hade en internationell sammansättning. Kampviljan på topp och mellan husen på Sollefteås huvudgata ekade:"FRIA VINDAR VILL VI HA, VI VILL HA NATUREN KVAR!" Vi stannade också till i Sidensjö som ligger mellan Ö-VIK och Sollefteå. En hemsk syn mötte oss där, en vindkraftspark under uppförande. De som ivrar för vindkraft på Holmöarna borde göra ett studiebesök där för att förstå konsekvenserna av ett sådant förödande brutalt ingrepp i närmiljön.

PS. Mer material från demonstrationen och besöket i Sidensjö kommer i ett separat toppinlägg.


/Redaktionen

135 Kommentarer


Nya kunskaper om ljudet som vindkraftsparker genererar – Gröna Holmöns och ÅF-Tavelsjös ljudberäkningar får bakläxa.</h2>

2015-03-15

Nya kunskaper om ljudet som vindkraftsparker genererar – Gröna Holmöns och ÅF-Tavelsjös ljudberäkningar får bakläxa.I FV:s redaktion har vi haft tillgång till väldigt många Samrådsyttringar som lämnats in till Gröna Holmön och med kopior till Länsstyrelsen och kommunen. De handlar om riskerna för Holmöns natur och kultur och inte minst om riskerna för Holmöbornas och turisternas välbefinnande när de är på Holmöarna och de hälsorisker som vindkraft kan leda till.

En särskild riskfaktor när det gäller hälsan och välbefinnandet utgörs av det buller som vindkraftverken genererar.

I Gröna Holmöns tryckta samrådsunderlag från september 2014 står om ”Ljud- och skuggor” att ”Vindkraftverken är planerade så att gällande riktvärden för ljud och skuggor kan klaras för den närmaste bebyggelsen. Detta säkerställs genom tillräckliga avstånd till bebyggelse, kontrollprogram och möjligheter att reglera driften av vindkraftverken”.

Gröna Holmön har sedan på Holmöportalen i ”drop-box-format” presenterat de ljudberäkningar som ligger till grund för deras samrådsunderlag. Ljudberäkningarna är gjorda av ÅF/Tavelsjö A som del i Holmon_MKB_2014-06-04 och daterade2014-06-26. Programmmet WindPRO version 2.9.269 (Nov 2013) har använts och ”Beräkningen är baserad på den av Statens Naturvårdsverk rekommenderad metod "Ljud frånvindkraftverk", 2010 (NV dnr 382-6897-07 Rv). När Gröna Holmön i sitt tryckta samrådsunderlag gör en samlad bedömning slutar denna med: ”Sammanfattningsvis bedöms de positiva effekterna på miljön överväga den lokala påverkan som etaberingen innebär”. – Så långt låter allt ”gott och väl”. Att man gjort teoretiska ljudberäkningar enl. NV:s riktlinjer kan låta betryggande och invagga läsaren i känslan att ljudet inte blir något problem.

På FV har vi vid flera tillfällen dokumenterat hur de som får ”vindkraftsverk inpå knuten” får sin livskvalitet försämrad. Ett exempel från Västerbotten är Simon Rudins beskrivning av en vinterdag när han befann sig nästan 1 mil från Stor-Rotslidens vindkraftspark och upplevde ljudet så intensivt och störande att han i en skrivelse till kommuner, myndigheter, regeringen, rättsväsendet med flera begärde att vindkraftsparken skulle stängas.

Få tog Simon Rudin på allvar!! – men mycket talar för att han har rätt. De ljudberäkningsprogram som används vid MKB och samråd, tex ÅF/Tavelsjös beräkningar för Holmön, är inte särskilt tillförlitliga.

I december 2014 publicerade Conny Larsson sin rapport ”Ljud från vindkraftverk, modell - validering-mätning. Slutrapport Energimyndigheten projekt 32437-1” som finns tillgänglig i FV:s arkiv. Rapporten bygger bl.a på faktiska ljudmätningar vid Ryningsnäs, Dragaliden och Burgsviken och jämförelser med andra modeller som Nord2000 och NV:s SVEPA modell och faktiska förhållanden. Larsson konstaterar: ”Generellt ser vi att dagens modeller inte tar speciellt mycket hänsyn till de faktiska väderförhållandena”.

Att väderförhållanden spelar in framkom vid analysen av bullren vid bla. Dragaliden där det framkommer att, som Simon Rudin upplevde, att meterologiska förhållanden, kuperad terräng och markytans egenskaper kan påverka ljudutbredningen från vindkraftverk.

En sammanfattning av Conny Larssons rapport är att dagens mätmetoder underskattar bl.a vädereffekterna på ljudutbredning och att nya vidareutvecklade modeller krävs. En rekommendation är också att ”Kontrollmätningar är viktiga för att få en uppfattning om att ljudnivån i verkligheten motsvarar det som skrivits i en tillståndsansökan och de villkor som miljödomstolen anger för verksamheten.” – Simon Rudins krav på att stänga Stor-Rotliden kanske inte är så fel – Åtminstone borde kontrollmätningar ske.

Bullret från och vindkraftsoljudet effekter på på människans hälsa och välbefinnande uppmärksammas allt mer. I flera av de samrådsyttranden som vi publicerat framkommer detta. I ett har också påvisats hur det bland gässlingar som växer upp nära vindkraftverk kan påvisas fysiologiska stresseffekter och sämre tillväxt – något att tänka på!!

En australiensisk undersökning “Evaluating the impact of wind turbine noise on health-related quality of life” I Noise & Health (2011:13:54:333-339) är tänkvärd. Författarna författarna jämförde bullerpåverkan hos dem som bodde 2 km från vindkraftverk med dem som bode 8 km från vindkraft och fann att “ residents living within 2 km of a turbine installation reporting lower overall quality of life, physical quality of life, and environmental quality of life. Those exposed to turbine noise also reported significantly lower sleep quality, and rated their environment as less restful. Our data suggest that wind farm noise can negatively impact facets of HRQOL.”

FV:s uppfattning är helt klar. Vindkraften har inget på Holmön att göra. Bullret kan såväl vi människor, som de marklevande djuren och fåglarna samt naturen vara utan!!

Ljud från VKV 2014-12-30 Larsson Conny FULLTEXT03

/Redaktionen