Rädda Holmön från vindkraften
Hem    Arkivet    Kampen i media    Om Holmön    Info om siten                                                                                      Admin Tools                  Nöje                                                                                   

Arkivet

Allmänt om den Svenska vindkraften

FIL BESKRIVNING
Svensk vindkraft - 215 miljarder senare Per Nilsson, Timbro

Slitevind/Norrlandsvind relaterat

FIL BESKRIVNING
SLITEVIND AB - Kontrakt från 2009 Kontraktet som ingen utomstående skulle få läsa...
SLITEVIND AB - Årsredovisning 2012 Intressant årsredovisning från 2012
NORRLANDSVIND AB - Betalningsanmärkningar Kronofogdeärenden relaterat till bolagsskatten.
NORRLANDSVIND AB - Bilparken
I denna bilaga framgår att det är Norrlandsvind AB som leasar den berömda slitevindbilen.
NORRLANDSVIND AB - Årsredovisning 2012

Norrlandsvinds darriga årsredovisning från 2012.

Uppsala universitet - Fågelforskningen

FIL BESKRIVNING
1. Ansökan om projektet dec 2012 -
2. EM:s beslut juni -13 -
3. Villkorsbilagan -
4. Brev rektor UU feb 14
5. Brev EM feb 14

6. UU :s svar 1
7. UU :s svar 2
8. EM:s svar

9. Fågelskrivelse aug 14

Överklaganden/Myndigheter

FIL BESKRIVNING
Miljöorganisationers talesrätt -
Energimyndigheten - Johan Rydelius Överklagande
"Som framgår av bifogade förslag från Slitevind december 2013 planeras 23 vidkraftverk i 3 grupper på Holmöarna inom Natura 2000-området och i direktanslutning till Naturreservatet. Eftersom jag själv är delägare i fastigheten Holmön 8:49, och via mina föräldrar har tillgång till två större jord- och skogsbruksfastigheter, jagar jag på Holmöarna och har fiskat i praktiskt taget alla insjöar som finns på öarna inkl. Grossgrundet. Av den anledningen har jag mycket god kännedom om öarnas kulturarv och deras natur, fågel- och djurliv."
Energimyndigheten - Johan Rydelius remissvar 2013
-
Energimyndigheten - Kunskapsuppbyggnad avseende fåglar i skärgårdsmiljö "Statens energimyndighet beviljar Uppsala universitet stöd motsvarande 75 procent av stödgrundande kostnader, dock högst 2 725 658 kronor. Stödet lämnas för genomförande av projektet Kunskapsuppbyggnad avseende smålom, storlom, havsörn och fiskgjuse i skärgårdsmiljö inför planering och prövning av vindkraft under tiden 2013-06-17-2016-02-28. Beslutet fattas med stöd av förordningen gällande regleringsbrev för Statens energimyndighet."
Länsstyrelsen - Yttrande 2013-11-04 -
Länsstyrelsen - Yttrande 2013-03-01 -
Länsstyrelsen Västerbotten - Simon Rudins skrivelse "Den 6 januari 2013, en dag med snöfall, isbildning, sydlig vind, -1grad, försökte jag att besöka naturen 7-9km från etableringen, bullret från parken var outhärdligt, jag tvingades avbryta och lämna området. Ljudnivåhöjande effekter påverkade parken vid mitt besök. Etableringen är ett fasansfullt misstag."
Länsstyrelsen Västerbotten - Svaret till Johan Rydelius -
Umeå kommun - Motstående intressen -
Umeå kommun - Interpellationen till Lennart Holmlund -
Umeå kommun - Brevet från Lennart Holmlund 'Du gör dig onödigt besvär i denna fråga genom att skicka en massa mail till mig om vindkraftenetableringen på Holmön. Vi bereder detta i kommunen och kommer att yttra sig över Slitevinds ansökan. Så fungerar det. Vi har bra kompetens'
Umeå kommun - Samrådsredogörelse
-
Umeå kommun - sammanträdesprotokoll 2013-01-08 -
Umeå kommun - sammanträdesprotokoll 2012-01-10
-
Umeå kommun - sammanträdesprotokoll 2013-01-15
-
Umeå kommun - sammanträdesprotokoll 2013-02-05 -
Umeå kommun - sammanträdesprotokoll 2013-02-19
-
Umeå kommun - sammanträdesprotokoll 2013-05-21
-
Umeå kommun - sammanträdesprotokoll 2013-10-22
-
Umeå kommun - sammanträdesprotokoll 2013-11-05
-
Naturvårdsverket - Tillägg till senaste yttrandet
'Det är mycket olämpligt att bygga en vindkraftspark på Holmön och Ängsön, Sveriges i särklass rikaste område för häckande skärgårdsfågel.Det anser Naturvårdsverket i ett andra samrådsyttrande till Slitevind om vindkraftsbygget utanför västerbottenskusten.'
Naturvårdsverket - Yttrande 2014-02-06
"Vi noterar att de fågelutredningar som bolaget låtit utföra styrker områdets mycket höga naturvärden, vilket dock är väl känt sedan tidigare. I det fall som bolaget väljer att fortsätta sin projektering på Holmön och Ängsön anser vi att bolaget noggrant bör redogöra för altemativa lokaliseringar i den kommande milj ökonsekvensbeskrivningen."
Naturvårdsverket - Yttrande 2012-01-17
-
Sveriges Ornitologiska Förening - Yttrande 2014-02-14
"SOF har redan tidigare framfört att Holmöarna är ett fågelområde med höga skyddsvärden, bl.a. grundat på förekomst av ett betydande antal arter upptagna på den svenska rödlistan och i fågeldirektivets bilaga 1, samt stor genomströmning av flyttfåglar. Dessa värden är av sådan dignitet att exploatering inte bör tillåtas på den föreslagna platsen"
Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) - Yttrande 01-1774-2011
"I samrådshandlingen inskränker sig "naturvärden" endast till fågellivet och bolaget tycks ha bortsett från att andra naturvärden också bör inventeras. Om detta ska göras i en kommande miljökonsekvensbeskrivning bör detta framgå av samrådshandlingarna."
Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) - Remissvar 33-2307-2013
"SGU har svarat Slitevind AB 2011 och vi framförde då att detfanns en rad brister i underlaget som tillsänts oss. Då samtliga brister kvarstår i det nya underlaget så har vi inget ytterligare att tillägga än att bolaget bör införskaffa den kunskap som krävs för att kunna planera ett projekt av detta slag på ett kvalificerat sätt."
Riksantikvarieämbetet - bilaga 1
-
Riksantikvarieämbetet - bilaga 2
-
Umeå Energi - Nätkoncession - Miljökonsekvensbeskrivning
-
Umeå Energi - Nätkoncession - Samrådshandling
-
Umeå Energi - Nätkoncession - bilaga 1
-
Riksintressen för kulturmiljövården
-
Bevarandeplan Holmöarna SE0810010
"Skogarna på Holmöarna är mycket värdefulla då de hyser höga naturvärden och täcker en stor yta. Den här storleken på sammanhängande värdefull skog i Västerbottens kustregion är mycket ovanlig. Skogen är generellt sett mycket svagt påverkad av modernt skogsbruk. Däremot har skogen en lång historia av mänsklig påverkan i form av skogsbete och plockhuggning. Majoriteten av skogsmarken består av äldre skiktade gran- och barrblandskogar, ofta med stort lövinslag av björk, asp och gråal."
Förordning om områdesskydd enligt miljöbalken m.m
-
Bildande av naturreservat för delar av Holmön med angränsande vatten, Umeå kommun
-
Holmöns kyrka, Umeå kommun, Västerbottens län
-
Holmöns kyrka, Umeå kommun, Västerbottens län
-
Holmöarna - Område av riksintresse för friluftslivet
"Område av riksintresse för friluftslivet Enligt 3 kap. miljöbalken. Området berör Umeå kommun, Västerbottens län. Areal: 23 600 ha. Delar av området är också av riksintresse för naturvården och av riksintresse som Natura2000-område (enligt 4 kap. miljöbalken). Inom området finns även två områden av riksintresse för kulturmiljövården - Holmöns by och Stor-Fjäderägg."
Mailkonversation - Lena Bergström
-

Holmöns känsliga natur

FIL BESKRIVNING
Havsplan Bottniska viken - 2015 "Havet är en resurs som uppmärksammas allt mer. Intressen som sjöfart, fiske, turism, försvar och vindkraft samsas i våra havsområden där användandet samtidigt måste ske inom ekosystemens ramar. Havsplanering är ett viktigt verktyg för havets långsiktiga förvaltning och utveckling. Avvägningar ska göras inom planeringen mellan nyttjande, utveckling och bevarande av havsområden."
Fåglar och vindkraftverk "Innan man bestämmer lokaliseringen av vindkraftverk är det viktigt att bedöma riskerna för att fåglar och fladdermöss kan komma att förolyckas. Lä- get i landskapet påverkar hur stor denna risk är."
Vindkraft kräver hänsyn till fauna och känslig natur "Vindkraften kan påverka känslig natur. Ifråga om större vindparker är detta påtagligt genom anläggning av vägnät, dränering, kraftledningar med mera. Vindkraftverkens rotorblad kan skada eller döda fåglar och fladdermöss."
KvarkenBats - migrerade fladdermöss i Kvarken
"I Sverige var trollpipistrellen okänd norr om Uppland ännu för tio år sedan (Ahlén 2004) men har senare påträffats i Västernorrlands län (Ahlen 2011) och vid Umeås kust i Västerbottens län strax innanför Holmön (Schneider 2012, 2013). "
wind turbines and bats I -
wind turbines and bats II -
Miljömålen 2014 "Årlig uppföljning av Sveriges miljökvalitetsmål och etappmål 2014"
Myrskyddsplanen -
Holmöarkipelagen "Myrar, både av kärr- och mosssetyp, finns främst på Holmön och Ängesön. Holmöarnas myrar är representativa för kustnära våtmarker i olika successionsstadier efter landhöjningen. Myrarna har också ornitologiska värden med bl.a. häckande smålom, trana, gluttsnäppa och grönbena.Åkermarker och annan starkt kulturpåverkad mark finns främst kring bebyggelsen på Holmön."
Bottniska vikens föränderliga natur -
Undervattensvegetation i Holmöarnas naturreservat -
Fågeldödlighet vid höga vindkraftverk -
Marint skyddsområde -
Yttrande marint områdesskydd "Yttrande över remiss avseende redovisning av regeringsuppdraget marint områdesskydd inom regleringsbrevet för budgetåret 2013 avseende Havs- och vattenmyndigheten. Dnr M2013/1511/Nm"
Sällynt fjäril återfunnen på Holmön "Den starkt hotade fjärilen Violett guldvinge är återfunnen på Holmöarna. Arten har länge varit försvunnen från stora delar av Sverige och nästan bara hittats i Jämtland."
Om karpfisken på Holmön
-
Kustfiskövervakning -


Hälsorisker förknippade med vindkraft

FIL BESKRIVNING
Hälsorisker pga lågfrekvent buller -
Ljud från VKV 2014-12-30 Larsson Conny FULLTEXT03 -

Bilder från Hörnefors vindkraftspark

Bild1| Bild2| Bild3| Bild4| Bild5| Bild6| Bild7| Bild8| Bild9| Bild10| Bild11| Bild12| Bild13| Bild14| Bild15| Bild16| Bild17| Bild19| Bild20| Bild21| Bild22| Bild23| Bild24| Bild25| Bild26| Bild27| Bild28| Bild29| Bild30| Bild31| Bild32| Bild33| Bild34| Bild35| Bild36

.
.
info


Namninsamling:

Just nu bedrivs en viktig namninsamling mot etablering av vindkraft på Holmön. Är du inte med på listan ännu, går det bra att sms:a eller maila till Torbjörn Eriksson. friavindar.holmon@gmail.com Det är inget krav att du har Holmöanknyting.

FÖRTYDLIGANDE:
Fria Vindar och personer som skrivit under namninsamlingen är emot all vindkraftsetablering på Holmöarna, oavsett bolag. Just nu är det enbart ett bolag (Gröna Holmön AB) som aktivt prospekterar, som har haft samrådsomgång och som har deklarerat sin avsikt att lämna in en tillståndsansökan.

Vill vi verkligen ha det så här??
Ladda hem Gröna Holmöns fotomontage och begrunda
SLITEVIND AB - Holmökontraktet från 2009

Insert title here

Talerätt enligt Århuskonventionen:

För att kunna skydda naturvärden och miljö är det viktigt att kunna föra talan. Att ha talerätt innebär en möjlighet att överklaga beslut och domar av myndigheter och domstolar. Är du Fritidshusägare, men ej markägare - säkerställ att du är medlem i organsation som har rätt att föra talan enligt Århuskonventionen, så du har möjlighet att föra talan vid en eventuell prövningsomgång om vindkraft på Holmöarna.

Organisationer med talerätt definieras i miljöbalkens 16 kapitel: http://www.friavindar.se/files/kapitel16.pdf

3 tänkbara organisationer att söka medlemskap i:

Insert title here

Tänkvärda kommentarer:


Kommentar till inlägg 2014-01-14 av Ann-Christine:

"Enligt mkb för en "park" om 13 verk på Gotland krävs: 10-15 m breda vägar, därför behöver man anlägga 8,5 km väg/uppställningsplatser vilket medför 3500 lastbilstransporter med 105000 ton bergkross. Till detta kommer 1100 betongbilar för fundamenten och 120-170 transporter för verken. Bara så att ni förstår vad det handlar om."


Brev inkommet: 12 januari 2014 17:19

Tack Torbjörn Eriksson för ditt engagemang för Holmön som bebolig bostads- och semesterort även i framtiden! Byn med sitt särdeles stora natur- och kulturhistoriska värde måste vi vara rädda om, och den har - liksom Visby - medeltida anor. Slitevind AB på Gotland har därför olyckligtvis lurats in i en återvändsgränd på Holmön, gått i en fälla. Att planera för en massa jättelika vindsnurror här, och för dem omfattande utdikningar och breda vägsystem genom hittills orörda kultur- och fågelmarker runt om byn, var naturligtvis förfelat redan från början. Och nästan värst av allt, man undergräver med sina obetänksamma planer vindkraftens rennomé som miljövänligt alternativ, vilket i slutändan bara ökar stödet för kärnkraften. Orsaken till hur det blev så här? Jo, den är också Umeå kommuns bristfälliga framförhållning i frågan om var storskaliga vindkraftsanläggningar gör minst skada på människor, natur- och kulturvärden. Politiker lämnade fältet öppet på Holmön med en oförsonlig strid som följd och som nu splittrat byn i två läger.

Åke Sandström
.

Nej till vindkraft på Holmön!Vi vill bevara Holmöarnas vackra vyer och fria horisonter!