Rädda Holmön från vindkraften
Hem    Arkivet    Kampen i media    Om Holmön    Info om siten                                                                                      Admin Tools                  Nöje                                                                                   

VINDKRAFT HOLMÖN - ETT OMÖJLIGT PROJEKT

2016-01-19

VINDKRAFT HOLMÖN - ETT OMÖJLIGT PROJEKTNaturvårdsverket disponerar 55% av Holmöarnas areal och säger bestämt NEJ till vindkraftsprojekt. Även Länsstyrelsen är ytterst tveksam till projektet och kommer att agera om en ansökan mot förmodan skulle inkomma. Kommunen säger ingenting och lokal media vill inte ta ställning. Fria Vindar frågade ledningen för VB-nytt varför de inte uppmärksammar vindkraftskonflikten på Holmön och fick till svar ung: Det är osannolikt att ett sådant projekt skulle beviljas, detta pga höga naturvärden,därför tycker vi att det är onödigt att uppmärksamma det hela.

Under resans gång har projektledaren lämnat ön och Slitevindbilen är väck. Ett upprop mot vindkraften har genomförts och alla berörda myndigheter har fått ta del av detta. Alla remissinstanser säger ju, som alla vet, också NEJ!

Sannolikheten att projektet skulle kunna bli genomförbart har stadigt minskat under resans gång och är just nu mindre än någonsin! Därför uppmanar vi nu återigen Gröna Holmön AB, via Tommy Norgren, att offentligen tillkännage att projektet är nedlagt.

Den stränga vintern har satt energifrågan i fokus och hur stor del väderberoende energiproduktion systemet tål debatterats flitigt i media. Vindkraft i Norrland ifrågasätts inte minst pga nedisningsproblematiken. Sträng kyla påverkar också vindgeneratorernas livslängd negativt. Vi kommer, förhoppningsvis, att att återkomma med ett toppinlägg som belyser detta vindkraftens tillkortakommande i strängt klimat.

/Redaktionen


587 Kommentarer


Fria Vindar under 2016

2016-01-05

Fria Vindar under 2016Nu stundar ett nytt år i kampen för att rädda Holmöarna. Fria Vindar fortsätter med full fart och vind i seglen för att stoppa vindkraft på Holmöarna, rädda det unika marina reservatet, Holmöarnas natur och kultur och möjliggöra för tursim och naturupplevelser.

Fria Vindar har kommit att bli en välkänd symbol och ett viktigt forum för miljödebatt. Självklart värnar FV om en miljö fri från föroreningar och att fossila bränslen skall fasas ut så fort det går. FV anser att vattenkraft, kärnkraft, solkraft och andra förnyelsebara energikällor är viktiga medel för att nå målet om ett samhälle fritt från fossila bränslen.

Motståndet mot vindkraft på Holmöarna har utgått från några enkla principer: Placeringen av vindkraftverk får inte utgöra ett hot mot naturen, de boende i området, mot närsamhället och hälsan. För att åstadkomma detta krävs detaljerad planering för att hitta lämpliga platser och detaljerat säkerhetstänkande så att riskerna för de närboende uppfyller en ”noll-vision”.

Om placering av vindkraftsparker: Hittills har placeringen av vindkraftsverk styrts av en enkel förutsättning, ”att det blåser bra”. Det har gjort att omdömet sviktat när man utsett lämpliga områden. Ett exempel är Energimyndigheten, en statlig myndighet, som följt ”den enkla blåsprincipen” och utsett Holmöarna som riksintresseområde för vindkraft när myndigheten redan kände till att Holmöarkipelagen samtidig innehåller ett unikt naturreservat, där större delen av området är ett Natura 2000-område och dessutom redan riksintresseområde för naturvård, friluftsliv och kultur. Till och med Holmöns vägar anses värda att bevara ur kultursynpunkt för att spara den unika byn till eftervärlden.

Energimyndighetens enkla svar på frågan hur man kunnat ta ett beslut som ställer riksintressen mot varandra är att det får avgöras av domstol vid miljöprövningen och att den prövningen får avgöra vilket av riksintressena som skall ha företräde!

Energimyndigheten visade också en omdömesklick när man gav en ornitolog vid Uppsala Universitet ett större forskningsanslag för att kartlägga ev. effekter för fågellivet av vindkraft på Holmöarna. I beslutet skrevs att Umeå Energi AB var medfinansiär till projektet genom att ge c:a 1 miljon i stöd förutom det stöd som Energimyndigheten gav. Myndigheten undvek emellertid att informera om att Umeå Energi AB avböjt medverkan och att vindkraftsprojektören Slitevind AB gått in i deras ställe! Projektets vetenskaplighet blev därigenom etiskt ifrågasatt som sk ”beställningsforskning”.

Om risker med vindkraftsverk: Riskerna med vindkraftsverk för människor, djur och natur har undervärderats. Det gäller såväl risker mot hälsan genom buller och stress som olycksfallsrisker pga nedfallande is, havererade och nedfallna propellerdelar mm.

Bullerriskerna är kraftigt undervärderade. Holmöarna med sin gamla bebyggelse skulle inte längre bli möjligt att bebo om Slitevinds efterträdare Gröna Holmön skulle få möjlighet att förverkliga sina planer. Såväl det direkta bullret, som ändras under dygnet och via vädret, som infraljudet har negativa hälsoeffekter till vilket kommer stress från störd dygnsrymt och försämrad sömn.

Simon Rudin i Västerbotten larmade tidigt om bullerproblemen kring Stor-Rotliden i Åsele där Vattenfall driver sin största vindkraftspark sedan 2011. Han påpekade hur bullret förändrades pga väderlek och vinterförhållanden som gjorde att det periodvis var omöjligt att vistas i området även om man var minst 1 km bort! Han fick inget myndighetsgehör men fick sedan rätt när vetenskapliga undersökningar påvisade hur dygnsvariation och väderleksförhållanden ändrar bullerförhållandena som i vissa lägen blir svåra att kunna stå ut med.

Just nu har Simon Rudin lämnat in en begäran till Hovrätten i Umeå att pröva Mark- och Miljödomstolens beslut att ge Vattenfall tillstånd för byggnaden av Stor-Rotliden trots den bristfälliga och delvis felaktiga miljökonsekvensbeskrivningen som Vattenfall lämnade in. Man får hoppas att Hovrätten tar Simon Rudins framställan på allvar och kommer ihåg att han har haft rätt när det gäller bullerproblemen.

Om andra risker. Claes Simonsbacka som är tekniskt kunnig har lyft fram olycksfallsriskerna med vindkraftverk med anledning av de haverier som hela tiden skett och sker. Det senaste nu i december 2015, på Julafton, när ett verk bröts sönder och föll till marken i Lemnhult i Småland. Den som är intresserad kan ”googla” på Lemnhult och se hur delar av ett vindkraftverk kastats omkring i naturen. Från Smålandsposten citeras: ”Det fallna vindkraftverket är 129 meter högt och med vingarna inräknade blir det hela 185 meter och väger totalt 400 ton. Tornet gick av vid det första flänsförbandet, ungefär 10 till 15 meter upp i luften.”

Det har skett mer än hundra haverier med vindkraftsverk men det är först nu som Energimyndigheten och andra vaknar för att tillsätta haverikommissioner för att utreda orsaker och bestämma om nya riskområden. För ett kraftverk om 2-3 MW bör säkerhetsavståndet, dvs området som begränsar rörligheten i området, för närvarande sättas till minst 500m.

Man kan med olust tänka sig om ett av Gröna Holmöns tänkta verk, 210 m högt plus vingarna, skulle brytas sönder.

Simonsbacka påpekar bristerna vid planering och skriver: ” Stena Renewable AB redovisade inte i miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) och/eller i tillståndsansökan för vindbruk i Lemnhult uppgift på riskområdens storlek runtom vindkraftverk och lämnade inte heller någon uppgift på egenskaperna hos skydd och skyddsanordningar omkring riskområden med beaktande av “Worst Case” förhållande och försiktighetsprincipen så, att vindkraftsverksamheten i Lemnhult kan uppfylla de grundläggande (väsentliga) hälso- och säkerhetskraven för person och i förekommande fall för egendom samt husdjur som kan befinna sig helt eller delvist inom riskområden runt vindkraftverk, i enlighet med MD 2006/42/EG (AV;s föreskrift AFS 2008:3 – Maskiner): Bilaga 1 punkt: 1.3.1 (”Risk för förlust av stabilitet”), 1.3.2 (”Risker för brott under drift”), 1.3.3 (”Risker orsakade av fallande eller utkastade föremål”), 1.4 (“Krav på egenskaper hos skydd och skyddsanordningar”) och punkt 1.1.2 (”Principer för integration av säkerheten”), då det finns kvarvarande risker för fallande och/eller utkastade föremål inom riskområdet som beror på otillräcklighet i de skyddsåtgärder som tillverkaren inte kunnat undanröja pga. att vindkraftverkets rotor och rotorblad inte kan byggas bort eller kapslas in.” De problem Simonsbacka lyfter fram är inte nya, men kraftigt undervärderade. Ny teknik skrev redan 2008 att: ” Den skotska organisationen Caithness Windfarm Information Forum har gjort den hittills enda riktigt omfattande statistiken över kända vindkraftshaverier. Från 1990 till november 2007 har Cwif räknat in nästan 400 olyckor, varav 45 med dödlig utgång eller personskador. Det har skett när ett vindkrafttorn kapsejsat eller ett rotorblad lossnat. - En snabb fritextsökning i Arbetsmiljöverkets arkiv (se nedan) visar att olyckorna vid svenska vindkraftverk hittills handlat om säkerhetsvajrar som lossnat, klämskador och fall från ställningar. Enligt sökningen har en person dödats när han jobbade på ett vindkraftverk. Det var en elektriker som fick en kraftig stöt när han arbetade med ett elskåp på ett vindkraftverk i Kalmarsund i mars 2004.

För Holmöarna innebär den tänkta vindparken som Gröna Holmön vill bygga att det varken för människor eller djur kommer att vara tryggt att vistas i skog och mark. Om det skulle bestämmas om säkra skyddsområden kring vindkraftverk i storleksordning 500 m skulle många markägare på Holmöarna inte kunna gå på egen mark även om de inte skrivit kontrakt med Gröna Holmön. Några av gröna Holmöns verk är placerade så nära naturreservatet att de vid haverier liknande det i Lemnhult skulle kunna falla rakt in i reservatet.

Fria Vindar har en klar uppfattning! 2016 är ett viktigt år. Kampen fortsätter. Holmöarna måste räddas. Hälsa, säkerhet, natur- och kulturvård går i första rummet. Holmöarna är unika. Energimyndigheten borde besinna sig och återkalla beslutet om Holmöarna som riksintresse område för vindkraft. Det skulle ses som ett omdömesgillt och klokt myndighetsbeslut.

/Redaktionen


501 Kommentarer
info


Namninsamling:

Just nu bedrivs en viktig namninsamling mot etablering av vindkraft på Holmön. Är du inte med på listan ännu, går det bra att sms:a eller maila till Torbjörn Eriksson. friavindar.holmon@gmail.com Det är inget krav att du har Holmöanknyting.

FÖRTYDLIGANDE:
Fria Vindar och personer som skrivit under namninsamlingen är emot all vindkraftsetablering på Holmöarna, oavsett bolag. Just nu är det enbart ett bolag (Gröna Holmön AB) som aktivt prospekterar, som har haft samrådsomgång och som har deklarerat sin avsikt att lämna in en tillståndsansökan.

Vill vi verkligen ha det så här??
Ladda hem Gröna Holmöns fotomontage och begrunda
SLITEVIND AB - Holmökontraktet från 2009

Insert title here

Talerätt enligt Århuskonventionen:

För att kunna skydda naturvärden och miljö är det viktigt att kunna föra talan. Att ha talerätt innebär en möjlighet att överklaga beslut och domar av myndigheter och domstolar. Är du Fritidshusägare, men ej markägare - säkerställ att du är medlem i organsation som har rätt att föra talan enligt Århuskonventionen, så du har möjlighet att föra talan vid en eventuell prövningsomgång om vindkraft på Holmöarna.

Organisationer med talerätt definieras i miljöbalkens 16 kapitel: http://www.friavindar.se/files/kapitel16.pdf

3 tänkbara organisationer att söka medlemskap i:

Insert title here

Tänkvärda kommentarer:


Kommentar till inlägg 2014-01-14 av Ann-Christine:

"Enligt mkb för en "park" om 13 verk på Gotland krävs: 10-15 m breda vägar, därför behöver man anlägga 8,5 km väg/uppställningsplatser vilket medför 3500 lastbilstransporter med 105000 ton bergkross. Till detta kommer 1100 betongbilar för fundamenten och 120-170 transporter för verken. Bara så att ni förstår vad det handlar om."


Brev inkommet: 12 januari 2014 17:19

Tack Torbjörn Eriksson för ditt engagemang för Holmön som bebolig bostads- och semesterort även i framtiden! Byn med sitt särdeles stora natur- och kulturhistoriska värde måste vi vara rädda om, och den har - liksom Visby - medeltida anor. Slitevind AB på Gotland har därför olyckligtvis lurats in i en återvändsgränd på Holmön, gått i en fälla. Att planera för en massa jättelika vindsnurror här, och för dem omfattande utdikningar och breda vägsystem genom hittills orörda kultur- och fågelmarker runt om byn, var naturligtvis förfelat redan från början. Och nästan värst av allt, man undergräver med sina obetänksamma planer vindkraftens rennomé som miljövänligt alternativ, vilket i slutändan bara ökar stödet för kärnkraften. Orsaken till hur det blev så här? Jo, den är också Umeå kommuns bristfälliga framförhållning i frågan om var storskaliga vindkraftsanläggningar gör minst skada på människor, natur- och kulturvärden. Politiker lämnade fältet öppet på Holmön med en oförsonlig strid som följd och som nu splittrat byn i två läger.

Åke Sandström
.

Nej till vindkraft på Holmön!Vi vill bevara Holmöarnas vackra vyer och fria horisonter!