Rädda Holmön från vindkraften
Hem    Arkivet    Kampen i media    Om Holmön    Info om siten                                                                                      Admin Tools                  Nöje                                                                                   

Samrådsyttrande avseende Vindkraft på Holmön och Ängesön

2015-01-31

Samrådsyttrande avseende Vindkraft på Holmön och Ängesön


Bild: Holmön - Västra sidan. Foto: Charlotta Eriksson

"Det aktuella samrådsunderlaget är både bristfälligt och ofullständigt.

När det gäller frågan om vindkraft på Holmöarna ställs Riksintresse mot Riksintresse - dvs skydd av djur, natur, kultur och friluftsliv ställs mot etablering av vindkraft.

Riskerna för naturen, människorna och djuren på Holmöarna att drabbas negativt på olika sätt är som framgår ovan överhängande om vinkraftplanerna förverkligas.

Holmön är redan Riksintresse för Friluftsliv. Holmöarna, med undantag för området "Holmö By" är ett Natura 2000 område medan Holmön By enligt Riksantikvarieämbetet är ett skyddat kulturarv. Trafikverket har beslutat att Holmöarnas "ålderdomliga vägnät" skall skyddas.

Riksantikvarieämbetet har utpekat hela ögruppen från Holmögadd i söder till Stora Fjäderägg i norr plus ett långsmalt havsområde norrut genom Västra Kvarken upp mot Bygdeå som "Kustområde med särskilda kulturmiljövärden". Det innebär "Områden som är känsliga för storskalig utbyggnad av vindkraftverk, som bör undantas från vindkraftsutbyggnad av bevarandeskäl. De områden som enligt Riksantikvarieämbetet bör hållas fria från vindkraftverk för att värna en fri horisont från vissa särskilt värdefulla delar av kusten". Det gäller i högsta grad utsikten från Stora Fjäderägg.

Tills dess att Länsstyrelsen har uppdaterat Holmöarnas befintliga bevarandeplan (Bevarandeplan Holmöarna SE0810010)- som anger vindkraft som ett hot - är det den som gäller.

Med sakliga skäl och argument är Holmön en olämpligt vald plats för vindkraftsetablering. Självklart behöver Holmön arbetstillfällen som framhålls i samrådsunderlaget. Men lämpligare än via vindkraft vore om arbetstillfällen skapas tex via ornitologisk och marin forskning, utbildning inkl. utbildning inom traditionellt jordbruk, ekologiskt jordbruk, hantverk och framför allt från turism."


Ovanstående textstycke är en sammanfattning som hämtats direkt ur Per-Anders och Eva-Lena Rydelius kraftfulla och synnerligen sakliga samrådsyttrande. Allvaret i Gröna Holmöns hot mot Holmön som helhet, för fågellivet, som utvecklingsområde för tillgång till natur- och friluftsliv, hot mot värdefulla myrmarker och mot Holmöns fornminnen mm. framgår och illustreras tydligt av bilagorna till samrådsyttrandet. Klicka på bilagorna så kan ni se hur Gröna Holmöns tänkta vindkraftspark enligt senaste samrådsunderlaget kolliderar med Holmöns utvecklingspotential för natur och friluftsliv (Ulf Holmgren 2012), Muséets inventering om kända och ännu ofullständigt kartlagda fornminnen och slutligen hur ett av fågellivets viktigaste områden, kanalen och Jebäckssundet, hotas där bl.a havsörn och fiskgjuse fiskar sin mat. Myrmakerna kring tex Klafsänget är värdefulla inte bara för sin egen skull utan också för rovfåglarnas häckning.

Samrådsyttrande avseende Vindkraft på Holmön och Ängesön, samrådsperioden 1 - 21 oktober 2014

Ulf Holmgren om friluftliv
Grön Holmöns samrådsunderlag
Muséets Karta över fornlämningar

//Redaktionen


212 Kommentarer


Angående Fladdermöss i Västerbotten

2015-01-23

Angående Fladdermöss i Västerbotten - kunskapsläget 2014
I Norrlands Entomologiska Förenings skrift Skörvöppnarn har Michael Schneider i flera år beskrivit kunskapsläget rörande Fladdermöss i Västerbotten. Detta är intressant läsning då Fria Vindar haft svårt att finna information från genomförda fladdermusinventeringar i Västerbotten avseende planerade vindkraftparker.

http://www.norrent.se/images/stories...

I kunskapsläget för 2014 kan man läsa hur arbetet med fladdermöss i Västerbotten under året intensifierats. Ett antal fladdermusinventeringar i samband med planerade vindkraftsparker har genomförts i Västerbotten under 2014, där det ryktas om en ny art för Robertsfors Kommun. I länet har 2 nya fladdermuskolonier upptäckts, en ny fladdermusart för Västerbotten har bekräftats samt att Länsstyrelsen har blivit intresserade för projektet KvarkenBats.

Projektet KvarkenBats testar en hypotes kring migreringsstråk av trollfladdermöss över Kvarken. Under augusti och september 2014 bekräftades inspelade rop av trollfladdermöss från Holmöarnas utplacerade automatiska detektor. Oklarheter och kunskapsbrist kring migrering över Kvarken är problematisk eftersom det diskuteras vindkraftparker i länets kustland samtidigt som trollfladdermusen är en högriskart avseende vindkraft.

Sammanställningen rörande 2014 resultat i projektet KvarkenBats kommer att publiceras i nästa nummer av OA-Natur. Fria Vindar ser med spänning fram emot den läsningen!

//Redaktionen


161 Kommentarer


Per Hansson - samrådsyttrande

2015-01-16

Per Hansson - Synpunkter med anledning av att Gröna Holmön AB övertar planerna på storskalig industriell vindkraftsproduktion på Holmöarna, Norra Kvarken, Västerbottens län"Fågelutredningen genomsyras av ett förringande av fågellivet i Norra Kvarken i allmänhet och Holmöarna i synnerhet. Det syns ingen reflektion som indikerar att man förstått att ut/in-sträckande fåglar på finska eller svenska fastlandsidorna av Norra Kvarken ingår i denna internationellt betydelsefulla flyttningskorridor för fåglar (och fladdermöss) - i synnerhet för skandinaviska fjällfågelpopulationer. Ringmärkningsåterfynd från bland annat Umedeltats Fältstation och Stora Fjäderäggs Fågelstation visar nämligen att dessa, i större omfattning än andra skandinaviska fågelarter, övervintrar i sydosteuropa och Asien. Jag vill här reflektera över de rigorösa restriktioner som tillämpas avseende byggnationer inom inflygningskorridorerna kring våra flygplatser. Jag menar att vi måste visa samma respekt för de av gränser helt ovetande flyttfåglarnas huvudsakliga flyttningskorridorer. Norra Kvarken är, enligt undertecknad, att betrakta som Skandinaviens motsvarighet till andra stora flyttningskorridorer över hav som Bosporen och Gibraltar. Där är inte heller vindkraft lämplig!"

"Utredningen är full av ovetenskapliga slutsatser och förhoppningar om hur vindkraftsanläggningarna kan samexistera med det i många stycken unika fågellivet på Holmöarna. Utredningen gör inte ens ett halvhjärtat försök till att sammanfatta den befintliga kunskapen om flyttfågelkorriden över Norra Kvarken i ornitologisk litteratur. Från Västra Kvarken finns minst ett tiotal artiklar om sträckande fjällvråk och trana (framför allt betydligt fler av Ulf Skyllberg än de två som refereras) som inte använts eller redovisats på rätt sätt. Jag vet att föreningen Ostrobothnia Australis (http://www.oa.fi/startsida/) på finska sidan i sin tidskrift OA Natur publicerat flera artiklar om sträckande lom, dykänder, fjällvråk och trana. Man jobbar även med fladdermöss inom Världsarvet Kvarken."


Ovanstående citat är alltså hämtade från Per Hanssons omfattande samrådsyttrande som inlämnats till Länsstyrelsen. Vi på redaktionen rekommenderar alla intresserade att ta del av yttrandet i sin helhet. Sammanfattningsvis kan man säga att Per påvisar stora brister i den fågelutredning som gjorts - och detta på ett mycket trovärdigt och vetenskapligt sätt !

Fullständigt yttrande


/Redaktionen