Rädda Holmön från vindkraften
Hem    Arkivet    Kampen i media    Om Holmön    Info om siten                                                                                      Admin Tools                  Nöje                                                                                   
info


Namninsamling:

Just nu bedrivs en viktig namninsamling mot etablering av vindkraft på Holmön. Är du inte med på listan ännu, går det bra att sms:a eller maila till Torbjörn Eriksson. friavindar.holmon@gmail.com Det är inget krav att du har Holmöanknyting.

FÖRTYDLIGANDE:
Fria Vindar och personer som skrivit under namninsamlingen är emot all vindkraftsetablering på Holmöarna, oavsett bolag. Just nu är det enbart ett bolag (Gröna Holmön AB) som aktivt prospekterar, som har haft samrådsomgång och som har deklarerat sin avsikt att lämna in en tillståndsansökan.

Vill vi verkligen ha det så här??
Ladda hem Gröna Holmöns fotomontage och begrunda
SLITEVIND AB - Holmökontraktet från 2009

Insert title here

Talerätt enligt Århuskonventionen:

För att kunna skydda naturvärden och miljö är det viktigt att kunna föra talan. Att ha talerätt innebär en möjlighet att överklaga beslut och domar av myndigheter och domstolar. Är du Fritidshusägare, men ej markägare - säkerställ att du är medlem i organsation som har rätt att föra talan enligt Århuskonventionen, så du har möjlighet att föra talan vid en eventuell prövningsomgång om vindkraft på Holmöarna.

Organisationer med talerätt definieras i miljöbalkens 16 kapitel: http://www.friavindar.se/files/kapitel16.pdf

3 tänkbara organisationer att söka medlemskap i:

Insert title here

Tänkvärda kommentarer:


Kommentar till inlägg 2014-01-14 av Ann-Christine:

"Enligt mkb för en "park" om 13 verk på Gotland krävs: 10-15 m breda vägar, därför behöver man anlägga 8,5 km väg/uppställningsplatser vilket medför 3500 lastbilstransporter med 105000 ton bergkross. Till detta kommer 1100 betongbilar för fundamenten och 120-170 transporter för verken. Bara så att ni förstår vad det handlar om."


Brev inkommet: 12 januari 2014 17:19

Tack Torbjörn Eriksson för ditt engagemang för Holmön som bebolig bostads- och semesterort även i framtiden! Byn med sitt särdeles stora natur- och kulturhistoriska värde måste vi vara rädda om, och den har - liksom Visby - medeltida anor. Slitevind AB på Gotland har därför olyckligtvis lurats in i en återvändsgränd på Holmön, gått i en fälla. Att planera för en massa jättelika vindsnurror här, och för dem omfattande utdikningar och breda vägsystem genom hittills orörda kultur- och fågelmarker runt om byn, var naturligtvis förfelat redan från början. Och nästan värst av allt, man undergräver med sina obetänksamma planer vindkraftens rennomé som miljövänligt alternativ, vilket i slutändan bara ökar stödet för kärnkraften. Orsaken till hur det blev så här? Jo, den är också Umeå kommuns bristfälliga framförhållning i frågan om var storskaliga vindkraftsanläggningar gör minst skada på människor, natur- och kulturvärden. Politiker lämnade fältet öppet på Holmön med en oförsonlig strid som följd och som nu splittrat byn i två läger.

Åke Sandström
.

Nej till vindkraft på Holmön!Vi vill bevara Holmöarnas vackra vyer och fria horisonter!
"WebContent/blogg_content/2016-12-24.jsp" Om demonstrationen i Kungsträdgården.

2017-03-01

Om demonstrationen i Kungsträdgården224 Kommentarer


"WebContent/blogg_content/2016-12-24.jsp" Vart tog vingen vägen?

2017-01-15

Vart tog vingen vägen?


ÖA informerade i början av januari – både på papper och på nätet – om en vinge som brutits loss från ett vindkraftverk i Gullvik och med ett brak hamnat på marken i ett fritidsområde. En otrolig tur att ingen närboende skadades! Artikeln var på intet sätt dramatiskt formulerad trots de enorma konsekvenser som kunnat uppstå, den var njugg och på intet sätt frågande eller besvarande. Men i allra högsta grad tänkvärd.. Det var en ”mager” information om en händelse av allvarlig art.

Därefter har ingen uppföljning av den som rapporterat skett, om hur detta kunnat hända, vad som var orsaken och vem som bär skulden. Att förvänta sig någonting från vindkraftsanhängarna, som är låsta i sina positioner om en bättre natur, en vackrare och rikare fauna och flora, ett säkrare samhälle för människor och natur om vkrv får skymma himmel och horisont. Vi som är av annan uppfattning betraktas som hämmande faktorer i en energikrävande värld. Realiteten är helt annorlunda.

Kärnkraften får inte stängas, de måste byggas ut efter de behov som föreligger. Den skadar varken natur eller människor utan tryggar säkerheten med den kompetens som nu finns för de behov som uppstår. Få har satt sig in i hur sårbar elförsörjningen blir om kärnkraftsverk stängs i förtid. I vissa områden, t ex från Gävle och söderut kommer effektbristen att bli mycket svår.

Nåväl, vem är det som ÖA skyddar, som inte följt upp händelsen i Gullvik …. är det vndkraftsenergin, markägarna, exploatörerna eller vem? Man kan ana sympatin när man tar del av ÖA.s rapportering från öppnandet av vissa vkrv i vårt område. Det hade varit behagligt att få någon form av offentlig efterhandsrapportering från Gullvik, för allmänhetens kännedom om orsaker och verkan.

/Gunnar Fredriksson, realist tack vare åldern


336 Kommentarer


"WebContent/blogg_content/2016-12-24.jsp" Elproduktion och elförbrukning

2017-01-15

Elproduktion och elförbrukning


C-E Simonsbacka har tittat på aktuellt kraftläge. I bifogad pdf-fil ser man ett tabellmaterial från SVK som stärker uppfattningen att nuvarande energipolitik med mål att förtidsaveckla stabil baskraft leder till ökad elosäkerhet, spec för södra Sverige.

"Förstår verkligen politiker, kommunala beslutsfattare och elkonsumenterna inom elområde SE 3 och SE 4 (Gävle och söderut) hur sårbar elförsörjningen kan bli om kärnkraftverk stängs i förtid? Driftläget i elnätet blir då oerhört ansträngt på grund av eleffektbrist främst i elområde SE 3 och SE 4. Dessutom blir det då mycket svårt att upprätthålla den så kallade reaktiva effektbalansen i berörda elnät inom elområde SE 3 och SE 4 då det råder ett starkt samband mellan kärnkraftverkens förmåga att leverera reaktiv effekt och överföringskapaciteten i stamnätet med stora begränsningar (flaskhalsar) mellan varje elområde. Då kärnkraftverk stängts och i driftvarande kärnkraftsverk t.ex. måste stoppas eller avställs för underhåll kan det bli i det närmaste omöjligt för Svenska Kraftnät att hantera sådana situationer och minska sårbarheten. Sådana situationer kan komma och leda till att elförbrukare åtminstone i elområde SE 3 och/eller SE 4 i bland kanske, måste kopplas bort från elnätet. Detta leder naturligtvis även till högre elpris. Notera att som framgår ovan har elområde SE 3 och SE 4 underskott på elenergi redan i dag; All kärnkraftsproduktion finns i elområde SE 3; Notera även att den intermittenta vindkraften är den största/dominerande elenergiproducenten i elområde SE 4; Elenergiöverskott har både elområde SE 1 och SE 2 (Norrland) men stora nätbegränsningar (flaskhalsar) finns för överföring ner till elområde SE 3 samt ännu så länge också mellan elområde SE 3 och SE 4."

Hela skrivelsen finner du här

/Redaktionen


176 Kommentarer


"WebContent/blogg_content/2016-12-24.jsp" tomten

2016-12-24

Om tomten inte kommer så vet ni varför. God Jul alla!/Redaktionen